image/svg+xml

Protiletecký kryt - Prakovce

MODERNÉ FORTIFIKÁCIE NA SLOVENSKU - MODERN FORTIFICATIONS IN SLOVAKIA

Protiletecký kryt - Prakovce

Description: Obec Prakovce sa nachádza na východe SR, (okres Gelnica) a do roku 1989 bola ekonomickým a priemyselným centrom Hnileckej doliny. Súviselo to so strojárenskou výrobou, ktorá priamo nadväzovala na banský a kovospracujúci priemysel v regióne. V obci už od 19 storočia fungovala kovospracujúca fabrika, kde našlo zamestnanie a obživu značné množstvo obyvateľov regiónu. Koncom 19-teho, resp. začiatkom 20-teho storočia prešiel výrobný areál z rúk pánskeho rodu Csákyovcov do rúk akciovej spoločnosti Rudolf Schmidt a spol. - Viedeň. Fabrika napriek udalostiam 1. a 2. svetovej vojny fungovala až do prelomu rokov 1944/45, kedy bola výroba prerušená a následne obnovená až po druhej svetovej vojne – konverziou na ZŤS a následne zánikom a postupným úpadkom po udalostiach z Novembra 1989… Obdobie druhej svetovej vojny malo na dianie v obci a tiež fungovanie fabriky významný vplyv. Po udalostiach z jesene 1938 a následnom vyhlásení Slovenského štátu v roku 1939 sa obec ocitla v pohraničnom pásme a fabrika zameraná na spracovanie kovov a strojársku výrobu prešla do rúk nemeckého velenia na Slovensku so zameraním na zbrojnú výrobu (výroba pancierových plechov a komponentov pre pancierové vozidlá). Koncom roka 1944 došlo zo strany nemeckého velenia k demontáži výrobnej linky a presunu výroby do bezpečnejšej oblasti ríše. Práve z tohto obdobia pochádza betónový objekt nachádzajúci sa v západnej časti obce, pri križovaní štátnej cesty č. 546 so železničnou traťou č.173. Objekt je umiestnený v miernom svahu severne od cestného mosta ponad železničnú trať, oproti vstupu do fabriky. Objekt bol budovaný v rokoch 1943-44, čo dokladá zápis v obecnej kronike. Jedná sa o protiletecký kryt, budovaný podľa vzoru nemeckých protileteckých „rotúnd“ - Luftschutz Rundbau a mal slúžiť ako ochrana pred leteckým náletom riaditeľovi závodu, ktorého vila dodnes stojí cca 100 m severovýchodne od objektu. Protiletecký kryt pre zamestnancov fabriky bol vybudovaný v jej areáli a nie je prístupný pre verejnosť. Samotný objekt stojí na južnom okraji pozemku vily a tvoril vstupnú časť do areálu. Severne od objektu viedla prístupová cesta, ktorá je v súčasnosti ulicou s rodinnými domami. Objekt má kruhový pôdorys s predsunutou vstupnou predsieňou a v severnej časti mal únikovú chodbu smerujúcu k vile. Delený je nosnými stenami na 3 priestory, pričom podľa typológie vedel poskytnúť úkryt až pre 30 osôb. Objekt nebol elektrifikovaný ani vybavený ventiláciou či WC, vetranie a výmena vzduchu boli zabezpečené prirodzeným spôsobom cez prieduchy pod stropom. Vstup do objektu je riešený krátkym schodiskom (vstup do schodiskového priestoru pravdepodobne chránili mreže), z ktorého sa prechádza do chodbičky, kde sa nachádzali pancierové dvere (v súčasnosti je možné identifikovať len zbytky otvorov od kotvenia zárubne). Následne sa lomenou chodbou pod uhlom 90°stupňov doľava prechádzalo cez druhé pancierové dvere (taktiež nedochované) do hlavnej siene objektu. Odtiaľ bol možný prechod do menšej sály a odvetranej kobky, ktorej účel nie je známy. Práve v tejto kobke je možné vidieť zbytky výdrevy – pozostatok pôvodného šalovania. Objekt je nevybavený a vzhľadom k chýbajúcej dokumentácii a dekádam bez údržby je ťažké identifikovať presný účel jednotlivých priestorov. Objekt aj s priľahlou parcelou je v majetku obce Prakovce, ktorá vďaka finančnej dotácii z MV SR a tiež vlastných zdrojov v roku 2019 zrealizovala sanačné a rekonštrukčné práce a objekt sprístupnila verejnosti.

Comments