image/svg+xml

{'cs': 'PR Habrov'}

Lokality Hnutí Brontosaurus

{'cs': 'PR Habrov'}

Lze na lokalitě pořádat nové akce?: Ano, na lokalitě lze organizovat další akce.

Popis lokality: Jedná se o zbytek původní dubohabřiny s typickou hajní květenou – jarním aspektem, ležící na chráněném východním svahu s opukovým podkladem. Vedle habru a dubu je zde zastoupena ještě lípa, jasan a javor babyka, která je zde ve formě mohutných stromů. Rostlinný pokryv tvoří v časném jaru množství dymnivky duté, kopytník evropský, plicník lékařský, zapalice žluťuchovitá a další jarní byliny, později typická bažanka lesní. Unikátní v rámci Čech zde jsou i zajímavosti mykologické. Habrov je významným refugiem lesních druhů bezobratlých živočichů. Součástí území jsou i menší plochy xerotermních trávníků na stráňkách s rozptýlenými křovinami s výskytem bradáčku vejčitého, ocúnu jesenního a bukvicí lékařskou. V neposlední řadě to jsou revitalizované sady starých a krajových odrůd jabloní, třešní a švestek, které mají na Chrudimsku tradici díky významnému a proslulému československému zahradníkovi Josefu Vaňkovi. Na území rezervace se nachází památkově chráněné nejstarší neolitické hradiště v Čechách, zvané Na hradě. Cenným biotopem jsou i staré extenzivní sady, které byly po roce 1948 významně devastovány (např. vysazováním pámelníku myslivci, likvidací velké části stromů bez náhrady). Původními dřevinami v sadu byly především krajové a staré odrůdy ovocných stromů (především třešní a hrušní). V souladu s pokyny odboru ŽP KrÚ jsou staré stromy postupně nahrazovány a sady doplňovány do původní podoby. V krajině plní především mimoprodukční funkci (biotop otevřených spásaných květnatých luk, společenstva vázaná na staré dřevo). Sady jsou v soukromém vlastnictví, ale jsou veřejně přístupné pouze s režimními omezeními vyplývajícími z ochrany přírodní rezervace. Péče o tuto lokalitu byla podpořena v rámci projektu Krajina sadů. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Jak dobrovolníci pomáhají (práce na lokalitě)?: "Kosení lučních porostů a sadů, údržba mokřadu s výskytem čolka velkého a drobných bezobratlých živočichů, údržba plochy s pastvou ovcí a oprava ohradníků, kosení nedopasků po ovcích, výsadby dalších stromů starých krajových odrůd v sadech. Vše dle plánu péče o přírodní rezervaci. "

Plán péče – čeho chceme na lokalitě dosáhnout: Omezujeme třtinu křovištní, odstraňujeme vitální orobinec z tůně, dle plánu péče kosíme a hrabeme luční porosty rezervace, tj. severní loučku, loučku pod tratí, suchou loučku a nový a starý sad v kterém probíhá pastva pomocí ovcí. Biomasu odklízíme mimo rezervaci. Obnovujeme staré sady, které byly po roce 1948 velmi zanedbané, snažíme se omezit pámelník bílý vysázený myslivci ve starém sadě, zabraňujeme vitálnímu orobinci, aby pokryl celou plochu mokřadu, hodláme managementem podporovat květnatou louku s výskytem motýlů a dalších druhů živočichů.

Možnosti programu a vzdělávání: Pozorování ekosystémů přírodní rezervace, krmení ovcí, blízká Chrudim s pestrým kulturním programem. Divadlo Karla Pippicha, Muzeum Loutkářských kultur, Regionální muzeum v Chrudimi, Muzeum barokních soch a Klášterní zahrady, Městská památková rezervace, útulné restaurace a kavárny, naučné stezky kolem náhonu a geologie, Geopark Železné Hory, Slatiňany nebo blízké Pardubice atd.

Zázemí na lokalitě: Ekocentrum Ledňáček s kterým klub HB velmi úzce spolupracuje je cca 3 km od PR Habrov u parku Střelnice naproti Červené kapličce 14.sv. pomocníků na okraji přírodní památky Ptačí ostrovy a nad náhonem Chrudimky. Ekocentrum disponuje sociálním zařízením (2 wc se zázemím), knihovnou, stoly, krbem, rychlovarnou konvicí a zázemím klubovny. Od EC Ledňáček vedou dvě různé cesty právě do Habrova. Dále je možnost po předchozí domluvě s Pardubickým krajem spát ve stanu v sadě nebo na louce v PR Habrov. Klub HB Zelený dům také může stany zapůjčit.

Kontakt na někoho v HB: Tibor Schwarz (Borek), [email protected], 469 811 145

Dostupnost z Brna: Středně obtížná (1,5-3h)

Dostupnost z Prahy: Středně obtížná (1,5-3h)

Comments