Hlasujte pro nás v Křišťálové Lupě 2021!

Kdo je kdo

 • Společnost Mapotic s.r.o., IČ: 07181329, se sídlem Pod Hájkem 2204/1, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, kontaktní email: [email protected] (my), je provozovatelem služby Mapotic, což je online platforma pro firmy, organizace či jednotlivce, kteří mohou zakládat interaktivní mapy a vkládat obsah, který poté zpřístupňují dalším uživatelům třetích stran přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci www.mapotic.com a její národní mutace (Webová stránka) a poskytovatel dalších služeb dostupných přes Webovou stránku (Služba).
 • Uživatel je kdokoliv, kdo používá Službu nebo jakkoliv přistupuje k jejímu rozhraní a obsahu
 • Zájemce je každý, kdo se přihlásí k odběru newsletterů na Webové stránce
 • Kontaktní osoba je každý, jehož kontaktní údaje nebo jiné osobní údaje jsou na některé z map, kterou Uživatelé vytvořili v naší Službě
 • Smluvní podmínky znamená podmínky užití Služby, které jsou dostupné na https://www.mapotic.com/terms

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud jste Uživatelem – fyzickou osobou, Zájemcem nebo člověkem, který s námi jedná za Uživatele, který je společností (Vy). Součástí dokumentu je i důležité poučení o Vašich právech.

Proč pracujeme s Vašimi údaji, o jaké osobní údaje se jedná a co nás k tomu opravňuje?

My jako správce s Vašimi údaji pracujeme za těmito účely:

 1. K poskytování našich Služeb: Abychom mohli plnit své smluvní závazky, které vůči Vám máme podle Smluvních podmínek. Mimo jiné ověřujeme, zda jste registrován/a podle Smluvních podmínek a k jakým funkcím Služby jste oprávněn/a. To je plnění smlouvy mezi Vámi a námi. Pokud jste zástupcem Uživatele, pak k poskytování Služby Uživateli. To je naším oprávněným zájmem. K tomuto účelu můžeme použít Vaše údaje, které jste nám předali nebo v budoucnu předáte při registraci do služby a údaje o Vašem používání Služby.
 2. K zasílání aktualizací a novinek: Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, budeme Vám posílat newslettery o našich Službách, abychom splnili Vaši objednávku. Pokud jste se registrovali na Webové stránce a neodmítli jste zasílání newsletterů o našich Službách, můžeme Vám občas takový newsletter poslat, protože je to naším oprávněným zájmem. Zasílání newsletterů můžete  kdykoliv odmítnout, jak je popsáno níže.
 3. K ochraně našich práv: Můžeme si ověřit, zda jako Uživatel neporušujete Smluvní podmínky a pokud ano, můžeme uplatňovat své nároky. I po zrušení registrace můžeme potřebovat Vaše údaje zejména k uplatnění nebo ochraně našich práv. Takový účel je naším oprávněným zájmem, můžeme k tomu použít Vaše údaje, které jste nám předali nebo v budoucnu předáte během registrace nebo užívání naší služby. Konkrétně může jít například o Vaše jméno, kontaktní údaje a informace o užívání Služby.

Jako zpracovatel s Vašimi údaji pracuje za účelem splnění pokynů jiných Uživatelů: Pokud jste Kontaktní osoba, pak Uživatel, který Vaše údaje umístil do Služby, může být správce Vašich osobních údajů a my jsme v tom případě Zpracovatel. S vašimi údaji v tom případě pracujeme, abychom mohli Uživateli poskytnout Službu, to je náš oprávněný zájem. Pokud takové zpracování odmítnete, Vaše údaje přestaneme zpracovávat.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat

 • Údaje podle bodu (1) – poskytování služeb – budeme zpracovávat po dobu Vaší registrace.
 • Údaje podle bodu (2) – zasílání newsletterů – budeme zpracovávat dokud neodmítnete zasílání newsletterů.
 • Údaje podle bodu (3) –  k ochraně našich práv – budeme zpracovávat do uplynutí 5 let od skončení Vaší registrace.
 • Údaje podle bodu (4) –  plnění pokynů Uživatele – budeme zpracovávat dokud Uživatel Vaše údaje neodstraní nebo dokud takové zpracování neodmítnete.

Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby, vždy v souladu s výše uvedenými účely. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce s USA – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů.

Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na [email protected] a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Pokud nesouhlasíte, abyste byli jako Kontaktní osoba uváděni v naší službě, obraťte se na nás a my Vaše údaje vymažeme. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2020 All rights reserved.